خاطرات اوتاکویی و...

سیلام گوگولی ها

یکشنبه 27 اسفند 1396 10:42 ق.ظ

Writer : دختر بهشتی(سارا)
سیلام/:
خوبین؟/:
سلامتین؟/:
با تعطیلات حال میکنین؟/:
احساس میکنید من بیکارم؟/:
کله صبح می اپم
منو از لینکی در میارید؟/:
احساس میکنم فکر میکنین مشنگم
اره؟/:
در اون که شکی نیست.

سلام صبح افتابی مهتابی گلپایگانی تون بخیر(این گلپایگان از کجا اوردم نمیدونم)

جیگرای من چطورین... ورپریده ها...بلا ها(خل شدم دیگه/:)

اقا انیمه ی کوتاه معرفی کنین... خشته شدم اینقدر بلند میبینم...

و بعد فیلم کاراگاهی هم میخوام بگین بهم

یه جوراب نگین هم بگیرین بیارین(مگه میخواین برین فروشگاه/:)

خب دیگه همین چیزی نیاز داشتم میگم(خل...شدم/:)  غم غربت مدرسه چه کرده باهام(جمله سنگین بود دو دقیقه تنفس مصنوعی/:)

اره دیگه مرسی

بای

Comments : نظرات
Edit: یکشنبه 27 اسفند 1396 10:51 ق.ظ